โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prathatnongsammaen@pnm.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 044-100-049 หมายเลขโทรสาร  044-100-049

ประวัติ โรงเรียน

ประวัติของสถานศึกษา    

           ในปี   พ.ศ. 2535   โรงเรียนเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนภูเขียว  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี  นายประยูร  สมบัติธีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ได้มอบหมายให้  นายประยูร  ใต้ชัยภูมิ  เป็นผู้ดูแลสาขา  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนภูเขียวสาขาบ้านแก้ง  โดยอาศัยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านลาด  ตำบลบ้านแก้งเป็นที่ทำการสอน  โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน จำนวน  50  คน

           ในปี พ.ศ. 2536  ได้ย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านลาด  มาใช้สถานที่ที่สภาตำบลบ้านแก้ง  มอบที่ดินสาธารณะเป็นที่ตั้งอาคารเรียนชั่วคราว  ณ หมู่บ้านดอนเตาเหล็ก  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  โดยในปีนั้นเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้อง  และมีนักเรียนทั้งหมด เป็น 150 คน  และในปี  2536  นี้  นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และได้มอบหมายให้  นายประยูร  ใต้ชัยภูมิ  ทำหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและดูแลสาขา

           ในปี พ.ศ. 2537  เป็นปีที่เปิดทำการสอนครบทั้ง 3 ระดับชั้น  โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 250  คน  และในปีนี้ได้มีนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรุ่นแรก

           ในปี พ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้ง  โรงเรียนภูเขียวสาขาบ้านแก้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเต็มรูปแบบโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น   เมื่อวันที่  23  มีนาคมและในปีนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  263  คน

           ในปี พ.ศ. 2539  ได้มีการบรรจุข้าราชการครู รวมได้  8  คน  ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูอัตราจ้าง  2  คน   รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น  12  คน  และมีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ กขค และสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  มาพร้อมอาคารเรียน  และได้บ้านพักครู จำนวน  2 หลัง บ้านพักภารโรง  2 หลัง

           ในปี พ.ศ. 2545   ทางโรงเรียนได้แจ้งความพร้อมในการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  โดยเปิดทำการสอนจำนวน 2  ห้อง  โดยมี  2  สาย  คือ  สายวิทย์-คณิตและศิลป์-ภาษา

           ในปี พ.ศ. 2542 - 2543    โรงเรียนได้รับอาคารเรียนกึ่งถาวร รวมทั้งได้ต้อนรับอาจารย์ใหญ่คนใหม่แทน อาจารย์ประยูร   ใต้ชัยภูมิ    คือ  อาจารย์ใหญ่สนองชัย  สุขวัฒน์วรากุล  อีกทั้งเป็นรุ่นแรกที่มีนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  65   คน

           ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างโรงอาหารแบบ 300 ที่นั่ง  และมีงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ถนน และ ได้ห้องน้ำเพิ่มอีก 1 หลัง

           ในปี  พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่  คือ  นายสำเริง  พลธรรม  มาจัดบริหารระบบงานใหม่เป็น  5  ฝ่าย  และนำพาโรงเรียนเข้าสู่การรับการประเมินเข้าเป็น  หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  และผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนฝัน  รุ่นที่  3  โรงเรียนที่  817  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2550  โดยการนำทีมของนายอภิชาต  พุทธเจริญ

           ในปี  พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คนแรก  คือ  นายสุวิชชา 

เสี้ยมแหลม  มาปฏิบัติราชการได้  2  สัปดาห์  ได้มีการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  ทางโรงเรียนจึงได้รับรองผู้อำนวยการใหม่  คือ  นายหัฐพงษ์  ชาติไทย

           ในปี  พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้ต้อนรับ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่ คือ นายอดุล อิงแก้ว

           ในปี  พ.ศ.  2554  โรงเรียนได้ต้อนรับ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คนใหม่  คือ  นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน

           ในปี  พ.ศ.  2554  โรงเรียนได้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่ คือ นายทรงกลด หิรัญเกิด

           ในปี  พ.ศ.  2558  นายทรงกลด  หิรัญเกิด ได้ผ่านการสอบคัดเลือกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน ได้มีการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งใหม่ ทางโรงเรียนจึงได้ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่  คือ นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ

            ในปี พ.ศ. 2562 นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ ได้มีการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งใหม่ทางโรงเรียนจึงได้ต้อนรับ  ผู้อำนวยการคนใหม่ คือ  นางสาวสิมาพร  ลิ้มไพบูลย์     

   

 

 

 

ข้อมูล : ประวัติ โรงเรียน เผยแพร่โดย : admin View : 38800
ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการสภานศึกษา

 


นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
รองผู้อำนวยการสภานศึกษา

 

Banner Link

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.07

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.05

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.05
แฟนเพจ สพม.ชัยภูมิ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.200.136.171
Online อยู่ : 1
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 9
เดือนนี้ 564
ปีนี้ 3,187
รวมทั้งหมด
Record: 51 (07.06.2022)
( Counter 27-09-2022 )