โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prathatnongsammaen@pnm.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 044-100-049 หมายเลขโทรสาร  044-100-049

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน
      O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
      O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
      O3 : อำนาจหน้าที่ 
      O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
      O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 ข่าวประชาสัมพันธ์
      O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์


 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      O8 : Q&A
      O9 : Social Network


 แผนการดำเนินงาน
      O10 : แผนดำเนินการประจำปี
      O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
      O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


 การปฏิบัติงาน
      O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      O17 : E-Service


 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี


 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
      O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
      O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
      O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
      O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต
      O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
      O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
      O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
      O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

ข้อมูล : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565 เผยแพร่โดย : admin View : 197
ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการสภานศึกษา

 


นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
รองผู้อำนวยการสภานศึกษา

 

Banner Link

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.07

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.05

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.05
แฟนเพจ สพม.ชัยภูมิ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.200.136.171
Online อยู่ : 2
วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ 9
เดือนนี้ 566
ปีนี้ 3,189
รวมทั้งหมด
Record: 51 (07.06.2022)
( Counter 27-09-2022 )